arhivska stran
teme

Prof. dr. Ivan Rozman je rojen 5. decembra 1953 v Mariboru. Po končani osnovni šoli je šolanje nadaljeval na Srednji strojni in elektro šoli v Mariboru. Maturiral je leta 1972 z odličnim uspehom. Študij je nadaljeval na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko. Diplomiral je leta 1977 pod mentorstvom akad. prof. dr. L. Vodovnika. Leta 1980 je magistriral na Visoki tehniški šoli v Mariboru pri mentorju prof. dr. B. Stiglicu z magistrskim delom Programska oprema mikroprocesorske osrednje postaje sistema za nadzor. Nato je odslužil vojaški rok. Leta 1983 je doktoriral z disertacijo Analiza učinkovitost večprocesorskih struktur s skupnim vodilom pod mentorskim vodstvom prof. dr. B. Stiglica na takratni Visoki tehniški šoli v Mariboru.

Že v času študija je bil krajši čas zaposlen na Regionalni zdravstveni skupnosti v Mariboru, kasneje pa se je zaposlil na Visoki tehniški šoli v Mariboru, katere naslednici Fakulteti za elektrotehniko računalništvo in informatiko je zaposlen še danes. Sprva je bil raziskovalec - stažist, kasneje je postal pedagoški delavec. V naziv asistenta je bil prvič izvoljen leta 1978, v višjega predavatelja leta 1981, v docenta leta 1984, leta 1989 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja in leta 1994 v rednega profesorja za predmetno področje Informatika.

Prof. dr. Ivan Rozman je bil spomladi leta 2003 izvoljen za rektorja Univerze v Mariboru.

Od leta 1981 do danes je predaval številne računalniške predmete na programu Elektrotehnika ter na programu Računalništvo in informatika. Bil je eden izmed pobudnikov vpeljave študija Računalništva in informatika na takratni Tehniški fakulteti, predvsem pa velja za utemeljitelja študijske smeri Informatika na univerzitetni in strokovni stopnji. Bil je tudi mentor številnim diplomantov na dodiplomskem študiju, šestim magistrantom in šestim doktorandom, ki so uspešno zaključili doktorski študij.

Strokovno in znanstveno prof. Ivan Rozman obravnava tematike z ožjih strokovnih področij informacijskih sistemov.

V sklop njegovih pomembnejših rezultatov vsekakor sodi razvoj metrik strukturne analize. Metrike so bile izpeljane iz programskih metrik izvorne kode, ter ustrezno modificirane glede na zahteve strukturne analize. Na ta način je bila dana osnova analitikom za izdelavo prediktivne ocene kompleksnosti programskega produkta takoj po izvršeni fazi analize. Drugi zelo pomembni rezultat je razvoj modela PROCESSUS, ki omogoča izvajanje ocenitev stanja kakovosti procesa razvoja informacijskih sistemov in programske opreme glede na zahteve CMM (Capability Maturity Model) ter hkrati glede na zahteve ISO 9001 za področje programerske dejavnosti. Predvsem v zadnjem času skupaj s sodelavci razvija metodo integracije posameznih lokalnih informacijskih sistemov.
O svojem delu tekoče objavlja. Njegova bibliografija zajema preko 600 enot, od tega 43 izvirnih znanstvenih člankov (15 del sodi v skupino JCR), znanstveno monografijo izdano pri tujem založniku, 2 strokovni monografiji, 5 enot poglavij oziroma sestavkov v znanstveni knjigi, 2 enoti poglavij oziroma sestavkov v strokovni knjigi, 10 učbenikov, ostalo so prispevki na znanstvenih in strokovnih konferencah, izvedena dela, poročila o raziskovalnih nalogah, recenzije in drugo. Ima več citatov. Bil je predavatelj na večih univerzah in inštitutih v tujini. Je stalni recezent JCR revije Information and Software Technolog, Butterworth - Heinemann Ltd, Oxford OX2 8DP, UK, gostujoči urednik revij Uporabna informatika, Informatica; Lecture Notes of Computer Sciences. Bil je predsednik konferenc oziroma programskih odborov: ICSQ'95, OTS'96 - 02, ADBIS'99, IS'98-02 - Development and Reingeneering of IS, EJC'01, JCKBSE'02, član programskih odborov INFOS' 1996-2002, IIS 2000 Varaždin, ISD'98-99, DSI' XX-2001.
Prof. dr. Ivan Rozman plodno sodeluje z industrijo v okviru aplikativnih projektov, prav tako pa ima zelo razširjeno mednarodno sodelovanje v okviru bilateralnih in evropskih projektov.
Za svoje strokovno, znanstveno in pedagoško delo je prejel Srebrno plaketo Univerze v Mariboru (1995), Slovensko društvo Informatika pa mu je podelilo Priznanje za strokovno delo (1996).