arhivska stran
teme

Kaj so Pogovori o prihodnosti Slovenije?

Pogovori o prihodnosti Slovenije je skupni naziv za vrsto razprav, ki jih bo spodbujal in moderiral predsednik republike s skupino slovenskih razumnikov. Pogovori bodo namenjeni strateškim vprašanjem razvoja Slovenije v 21.stoletju. Pogovori bodo potekali kot oblika celovitih premislekov o tem, kako lahko skupno in načrtovano obvladamo in presežemo izzive, težave in dileme, s katerimi se bomo kot mala država v EU in Natu soočali tako v Sloveniji, kot tudi v mednarodnem okolju. V pogovorih naj bi se izoblikovala stališča, predlogi, pobude in rešitve, ki bi bile pomembna za prihodnji razvoj Slovenije in njenih prebivalcev in bi jih morali državni organi upoštevati pri usmerjanju in načrtovanju prihodnjih aktivnosti. Glede predlaganih rešitev naj bi bil dosežen najširši dogovor Slovencev. Cilj pogovorov je spodbuditi odločenost in pripravljenost Slovencev, da dosežemo konsenz o temeljnih vprašanjih našega prihodnjega razvoja "SKUPAJ V PRIHODNOST".

Kdo sodeluje in bo sodeloval?

Krog sodelujočih v pogovorih ni v naprej določen. Poleg predsednika republike in skupine (gremij) razumnikov, bo v pogovore po posameznih vprašanjih vključena najširša zainteresirana javnost. Nosilci in oblikovalci uvodnih premislekov oz. tem bodo ugledni in priznani predstavniki znanosti, izobraževanja, kulture, gospodarstva, diplomacije, civilne družbe, nevladnih organizacij in druge ugledne osebnosti iz Slovenije in tujine. Poleg tega bo k razpravi pritegnjen najširši krog zainteresirane domače in tuje javnosti preko posebne spletne strani, kjer želimo oblikovati po posameznih tematskih področjih tudi katalog idej, pobud, predlogov in rešitev.

Kdo in kaj je gremij?

Gremij je stalna skupina razumnikov, ki se redno sestaja pri predsedniku republike, izmenjuje poglede o vprašanjih, ki jih naj bi obravnavali Pogovori o prihodnosti Slovenije, o oblikah in načinih poteka pogovorov in drugih vprašanjih, pomembnih za prihodnost Slovenije. Gremij bo skupaj s predsednikom republike moderiral potek posameznih pogovorov. Po vsaki razpravi pa bo na tiskovni konferenci predstavil tudi predlog sklepov, stališč, pobud, idej in priporočil, pomembnih za prihodnost Slovenije.

O čem bodo potekali pogovori?

Pogovori bodo potekali o vprašanjih, za katere bo gremij menil, da so pomembna za prihodnost Slovenije. Tematski sklopi nikakor niso mišljeni kot v naprej določen nabor vprašanj, temveč kot delovno vodilo, ki naj vzpodbudi poglobljeno razpravo o določenem vprašanju v splošni, strokovni in zainteresirani javnosti. Tako načrtuje predsednik pogovore o mednarodnem položaju Slovenije in prihodnjih zunanjepolitičnih prioritetah, o konkurenčnih možnostih in prednostih slovenskega gospodarstva, o delovanju Slovenije v institucijah EU, o prihodnji socialni politiki države, o vidikih nadaljnjega razvoja demokracije in demokratizacije institucij, o novih vrednotah Slovencev, o modelih preprečevanja varnostnih, zdravstvenih, energetskih idr. tveganjih v prihodnosti, o temeljnih vidikih trajnostnega razvoja, problematiki drog, organizirane kriminalitete ipd., o prihodnji vlogi znanosti in izobraževanja ipd.

Kdaj bodo potekali pogovori?

Pogovori bodo predvideno potekali mesečno. Prvi naj bi bili namenjeni prioritetam slovenske zunanje politike v izzivih, s katerimi se bomo soočali v okviru mednarodne skupnosti v 21.stoletju.

Kje bodo potekali pogovori?

Pogovori bodo potekali v Uradu predsednika republike, v različnih krajih Slovenije, pa tudi v različnih institucijah nacionalnega pomena. Stalna razprava o posamezni temi bo potekala tudi na spletni strani predsednika republike. Ob pomembnejših temah in vprašanjih pa bo urad predsednika republike predlagal posameznim medijem, da bi javne predstavitve potekale tudi v okviru njihove programske in uredniške sheme. Predsednik in gremij bo skušal animirati dodatne pogovore o določenih temah tudi v okviru civilne družbe in nevladnih organizacij, univerz, znanstveno-raziskovalnih ustanov, Slovenske akademije znanosti in umetnosti ipd.

Kdo lahko sodeluje?

V pogovorih lahko sodelujejo vsi, ki so za to zainteresirani. Najširša razprava bo potekala v okviru spletnega foruma. K pogovorom pri predsedniku pa bodo pritegnjeni za določeno vprašanje ugledni predstavniki in strokovnjaki znanosti, kulture, medijev, umetnosti, verskih skupnosti, nevladnih organizacij, združenj, fundacij, politike, javnih služb idr. K pogovorom želimo pritegniti vsakega, ki lahko s svojim znanjem, idejami in rešitvami da razpravi konstruktiven prispevek.

Kako se lahko aktivno vključim v te pogovore?

V pogovore se lahko vključite neposredno preko spleta s svojimi pobudami in predlogi ali s pisnimi prispevki. Spletni naslov: www.prihodnost-slovenije.si. Prosimo Vas, da navedete vaš točen naslov in vašo dosegljivost.

Kako lahko spremljam pogovore oz. sodelujem v njih, če nimam računalnika za povezavo na splet?

Če nimate spletne računalniške povezave, lahko svoje prispevke za razpravo posredujete v pisni obliki na naslov: Urad predsednika republike, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, s pripisom "Za Pogovore o prihodnosti Slovenije". Vaše prispevke bomo v celoti ali delno vključili na splet. Če pa bodo vaši predlogi izvirni, vas bomo povabili na pogovor, ali pa vas bo predsednik republike povabil, da neposredno sodelujete na plenarnih pogovorih.