arhivska stran
teme

Dr. Marko Milosavljević: Oblikovanje vrednot in vzpostavitev odprte javne razprave: pomen množičnih medijev


Razprava o vrednotah naj ne bi zastavljala samo vprašanja, katere so vrednote, ki smo jih najbolj uveljavili ali bi jih morali še bolj uveljaviti, temveč tudi, kako ustvariti razmere za njihovo večje uveljavljanje. Zato ni pomembno govoriti zgolj o vrednotah, ampak tudi o tem, kako pri tej temi uveljaviti prostor in poti za zagotovitev odprte javne razprave. V tem pogledu je pomemben razmislek o vlogi podsistema množičnih medijev.

Množični mediji so na lestvici zaupanja v institucije, ki posredujejo vrednote (kot kaže raziskava slovenskega javnega mnenja, predstavljena v referatu profesorja Toša), na visokem četrtem mestu, takoj za družino, šolo in sosedi. Če družina in sosedi sodijo v sfero zasebnosti, v katero se država ali družba le težko neposredno vpleta (z izjemo splošnih družbenih, gospodarskih in političnih pogojev za njihovo funkcioniranje) in če je šolstvo jasno opredeljeno in regulirano z zakonskimi in drugimi akti ter organizirano na principu javnega dobra, ki bi moralo biti brezplačno dostopno vsem zainteresiranim državljanom, se nekoliko drugačen položaj razkrije, ko gre za vprašanje množičnih medijev.

Slovenska država in družba še vedno nima jasno začrtane medijske politike in odnosa do medijev. So mediji res samo še eden od izdelkov na trgu, ki ga je potrebno prepustiti diktatu povpraševanja in ponudbe? Ali pa so, kot kaže tudi prej omenjena raziskava, izredno pomemben dejavnik za vsako družbo, tako za njen razvoj kot stanje njenega duha, posebej pa za vzpostavljanje resnično odprte družbe?

Vsi pokazatelji govorijo o pomembnem vplivu množičnih medijev na današnjo družbo, od najmlajših, ki pred televizijskim ekranom in drugimi oblikami elektronskega komuniciranja preživijo ure in ure, do starejših, ki jim množični mediji - navkljub razcvetu mobitelnega in internetnega komuniciranja - še vedno pomenijo glavni vir informacij in interpretacij o lastni in drugih družbah.

Množični mediji so še vedno tisti glavni forum, v katerem se razvijajo in oblikujejo mnenja in pogledi posameznikov in celih delov družbe do posameznih družbenih vprašanj. Svet, ki postaja vedno bolj kompleksen in nepregleden, se izmika našemu nadzoru. Množični mediji so še vedno tisti prostor, v katerega se zatečejo ljudje, ki želijo ugotoviti, kaj se okoli njih dogaja in kako bo to vplivalo na njihova življenja. S tem pa seveda tudi vplivajo na družbene vrednote.

Zaradi navedenega je danes za vsako družbo izjemno pomembno, da ima jasno zastavljeno politiko ne samo na področju šolstva, sociale in drugih področij, ki pomembno vplivajo na življenja in vrednote državljanov, temveč tudi na področju množičnih medijev.

Potreben je temeljit premislek, ali želimo tako občutljivo področje resnično prepustiti zgolj mehanizmom trga, ki jasno preferirajo množični okus in zanemarjajo manjšinske; mehanizmom trga, ki iščejo hitri dobiček in jih dolgoročni javni interes ne zanima.

Potreben je tudi premislek, kako urediti tako občutljivo področje: kako preprečiti škodljive procese koncentracije, kako preprečiti koncentriranje prevelike predvsem družbene moči v rokah posameznikov, ki bi na tako majhnem trgu, kot je slovenski, zelo lahko pridobili odločujoči nadzor nad medijsko sfero in s tem tudi temeljito posegli v vse javne razprave, svobodo govora in v izbor informacij in interpretacij, ki bi do javnosti sploh prišle.

Navsezadnje ne gre pozabiti, da bo tudi naša razprava o vrednotah in njeni rezultati ali razmisleki do državljanov (o njih pa tu pravzaprav sploh govorimo) prišli prek množičnih medijev.

Dr. Marko Milosavljević, Katedra za novinarstvo, Fakulteta za družbene vede
November 2003

No documents found