arhivska stran
teme

Spoštovani.

Slovenija se je na pragu vstopa v Evropsko unijo in NATO znašla pred novimi izzivi, ki terjajo širok in poglobljen premislek o tem, kako naj slovenska država deluje v prihodnosti. Namen in smisel tovrstnih razprav in premislekov je v tem, da bi v širši javni razpravi osvetlili tiste teme, ki gredo v vsakodnevnem delovanju države in družbe prehitro mimo nas.

Da bi čim bolj izkoristili svoje potenciale, se čim bolj uveljavili znotraj mednarodnih organizacij, v katere vstopamo in da bi si zagotovili čim boljšo perspektivo, bomo pripravili vrsto posvetov in pogovorov z vidnimi znanstveniki, kulturniki in drugimi intelektualci. Po dosedanjih pogovorih, ki sem jih opravil z nekaterimi slovenskimi razumniki, je bilo nekajkrat izpostavljeno, da bi bilo v tovrstno razpravo smiselno pritegniti tudi ljudi, ki niso vključeni v nobeno formalno institucijo. K razpravam iz posameznih sklopov vprašanj bi tako pritegnili strokovnjake s posameznih področij, slovenske akademike, slovenske znanstvenike, ki delujejo doma in po svetu, ugledne predstavnike slovenske družbe, Slovence v zamejstvu ter predstavnike nevladnih organizacij. Del razprav, zlasti s področja znanosti in znanj v moderni demokratični družbi, bi izvedli tudi na SAZU in univerzah.

Cilj razprav je pomagati nosilcem državne oblasti pri izdelavi stališč o posameznih strateških vprašanjih, kakor tudi ponuditi predloge, ki bi utegnili koristiti institucijam pri izvajanju njihovih nalog. Z razpravami se ne želi posegati v pristojnosti drugih institucij, razmišljanja in rezultati razprav pa bodo nedvomno uporabna in dragocena za delo ostalih institucij. Ključne teme, s katerimi bi se v okviru razprav o prihodnosti Slovenije ukvarjali, bi se nanašale na razvojne in socialne izzive, na vprašanja zagotavljanja in ohranjanja solidarnosti v slovenski družbi ter na vprašanje razvoja demokracije in spoštovanja vrednot, ki jih moderne demokratične družbe predpostavljajo. Dotaknili bi se tudi vprašanj razvoja Evropske unije v kontekstu lizbonskega procesa, vloge majhnih držav v procesih globalizacije in ohranjanja ter krepitve nacionalne identitete.

Sočasno z začetkom razprav in pogovorov o prihodnosti Slovenije smo odprli posebno spletno stran, kjer lahko vsi zainteresirani posamezniki, strokovnjaki ali predstavniki posameznih institucij prispevate svoja stališča, mnenja in predloge glede tematskih sklopov. Veseli bomo, če boste pogovore in razmišljanja o prihodnosti Slovenije vzeli kot naš skupen projekt in v njem aktivno sodelovali ter prispevali svoja razmišljanja in spoznanja.

Ob začetku pogovorov pa dajemo v razmislek posamezne tematske sklope, o katerih bo v prihodnjih mesecih tekla razprava. Tematski sklopi nikakor niso mišljeni kot zaprt in sklenjen krog vprašanj, temveč kot osnovno vodilo in rdeča nit, ki naj vzpodbudi poglobljeno razpravo.

Predsednik Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek

september 2003
Pri predsedniku Republike Slovenije dr. Janezu Drnovšku je bilo do zdaj deset pogovorov o prihodnosti Slovenije:

1. POGOVOR, 13.10.2003
V SVETU DEJAVNA IN PREPOZNAVNA SLOVENIJA
- PREDNOSTNE NALOGE PRIHODNJE SLOVENSKE ZUNANJE POLITIKE -

2. POGOVOR, 19.11.2003
O VREDNOTAH

3. POGOVOR, 10.12.2003
O VLOGI ZNANJA IN ZNANOSTI

4. POGOVOR, 01.03.2004
KONKURENČNOST SLOVENIJE

5. POGOVOR, 19.03.2004
SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA

6. POGOVOR, 19.05.2004
RAZVOJ DEMOKRACIJE IN DEMOKRATIČNIH INSTITUCIJ

7. POGOVOR, 25.05.2005
KREPITEV KONKURENČNOSTI SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI

8. POGOVOR, 21.10.2005
CILJI EVROPSKE UNIJE V LUČI SPREJEMANJA NOVE FINANČNE PERSPEKTIVE

9. POGOVOR, 18.11.2005
IZZIVI KLIMATSKIH SPREMEMB

10. POGOVOR, 14.12.2005
DIALOG DRŽAVE Z VERSKIMI SKUPNOSTMI

No documents found